[Acta] Assemblea Coordinadora 15M Vallès Occidental a Sabadell

Data: 06/04/2013

Anar a acta en català

Ir a acta en español

Anar a actes passades

Ordre del dia:

1- Compondre l’equip de dinamització

2- Presentació de la coordinadora 15M i dels participants

3- Tresoreria

4- Accions passades

5- Accions futures i propostes:

6. Altres i propostes:

7- Precs i preguntes

[cat]

1. Compondre l’equip de dinamització

Propera assemblea + secretariat:

Serà a Terrassa el dissabte 4 de maig.

Per la ordre del dia de la pròxima assemblea podem utilitzar aquest pad:

http://titanpad.com/OrdreDelDia15MCVO

2. Presentació de la coordinadora i pobles assistents:

Barberà, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Sta. Perpètua de Mogoda i Terrassa

3. Tresoreria

4. Accions passades:

4.1 2n Concert solidari a Sabadell

4.2 Sta. Perpètua de Mogoda

4.3 Can Piella

5. Accions futures i propostes:

 • 5.2 L’ordenança cívica de Cerdanyola

20 d’abril

 • 5.3 Acció a Sabadell

24 d’abril

 • 5.4 1r de maig
 • 5.5 12M-15M Vallès

Amb vista a la celebració del proper 12-15 de maig, s’han tornat a reactivar les assemblees transversals a Ciutadella a Barcelona. Fins ara s’han celebrat cada dues setmanes.

Els principals acords que han sorgit d’aquest espai són:

– 12 de maig: manifestació a les 18h a plaça Catalunya.

Encara queda per discutir tant el recorregut com el final d’aquesta manifestació

Per al final de la mani es parlava de fer alguna acció (o diverses) tal com es va fer el 15oct per acabar amb alguna cosa potent i evitar el desinfli d’anar-nos a casa i res més, i així evitar també els problemes que es donen sempre una vegada finalitzades les manis.

-13 i 14 de maig: accions descentralitzades, que no es discuteixen en l’espai de Ciutadella. Queden a decisió de cada col · lectiu. Es farà un calendari per franges horàries on cada col · lectiu que vulgui fer una acció pugui apuntar per evitar solapaments, però cada col · lectiu té llibertat total per organitzar la seva acció pel seu compte.

-15 De maig encara per treballar-hi

http://12m15m.acampadadebarcelona.org/

 • 5.6 Campanyes estatals

-Plebiscit Vinculant

23-30 de juny

-Renda Garantida Ciutadana

-En un altra assemblea es va dir d’obrir un titanpad on hi hagués informació sobre els esdeveniments futurs a nivells estatal i on es recollís tots els elements necessaris per poder participar en els diferents debats, fòrums, assemblees, etc. que s’organitzen a nivell estatal:

http://titanpad.com/Agenda15MEstatal

6. Altres i propostes:

 • 6.1 Proposta de col·lectiu Justícia i Igualtat Social

-25 d’Abril, el Komando Obrero realitzarà una acció a les seus dels sindicats majoritaris (CCOO-UGT), per demanar que rebutgin les subvencions i posin a disposició del poble les instal·lacions aconseguides amb els impostos de la ciutadania.

– Sense data concretada, des de col·lectius d’aturats hi ha una bona proposta de fer acampades indefinides davant de les oficines de la INEM, a tot l’estat Espanyol, per demanar treball i una renda bàsica universal justa.

 • 6.2 Assistència als plens municipals

Hi ha ajuntaments que ens  deixen entrar al plens però no ens hi deixen parlar.

PROPOSTA: Anar participant tots dels diferents plens que es vagin realitzant a les viles. En aquesta acció  participarien persones de les diferents assemblees del Vallès i tothom que si vulgui afegir.

Es crea un grup de treball i un titanpad on cada assemblea hauria d’escriure quan es realitzarà a la seva vila  el Ple de l’Ajuntament  i quin són els problemes principals que hi han:

http://titanpad.com/CalendariDePlensVallesOcc

Es proposa fer una assemblea a la plaça de l’ajuntament a la mateixa hora que es fa el Ple per intentar posar-los en evidència.

Un company diu que més important és estar-hi quan els polítics entren i surten de l’Ajuntament. Es podrien fer 2 grups per esperar-los i no estar  a la plaça tota la tarda: Escrache

També es proposa que anem als plens no amb les mans buides sinó amb la  problemàtica específica  de cada població.

 • 6.3 Barraques
 • 6.4 Enquesta xapes

A l’assemblea de la Coordinadora 15M del Vallès Occidental es va decidir, entre altres coses, realitzar unes noves xapes per aconseguir diners  per la  caixa de resistència. La idea era basar-nos en el disseny de les tisores amb el lema ”NO a les retallades” i actualitzar-lo amb dos nous dissenys: Un amb una motoserra i el  lema “ja NO són retallades” i l’altre amb una destral i el lema “ara ja són destralades”. Hi ha també la versió en  castellà amb els lemes “ya NO son recortes” i “ahora ya son hachazos” i amb els  dissenys exactament iguals a la  versió catalana. Aquest és el resultat:

http://bit.ly/ZBU8K4

L’enquesta ja s’ha tancat amb els  següents resultats:

total vots 21

motoserra 1____ 4 vots (19,05%)

motoserra 2____ 6 vots (28,57%)

motoserra 3____11 vots (52,38%)  Aquesta és l’escollida.

 • 6.5 Recordatori de  propostes anteriors:

PROPOSTA: Grup de treball de seguretat i logística a actes multitudinaris. A treballar com ens definim a les manifestacions. (Aquest punt  no es va tractar en aquesta assemblea, però si que es va tractar a la de Rubí)

PROPOSTA: Reprendre l’acció mensual de la coordinadora: Es proposa preguntar al municipis que estan creant un espai tipus menjador social o centre social, si necessiten ajuda o si podem unir forces en alguna demanda o exigència. Sabem que tant a Sabadell com a Badia hi han projectes d’aquest tipus en creació. (Aquest punt  no es va tractar en aquesta assemblea, però si que es va tractar a la de Rubí)

PROPOSTA: Portar sempre la pancarta de la coordinadora i anirà passant de poble en poble.  Es farà càrrec de la pancarta el poble encarregat de rebre la següent assemblea de coordinadora. (La pancarta ja  està feta però no s’ha pogut portar a l’assemblea perquè la companya que la té estava de viatge).

7- Precs i preguntes

Es recorda que la propera assemblea de la coordinadora es farà a Terrassa el dissabte 4 de maig.

[esp]

1. Componer el equipo de dinamización

Próxima asamblea + secretariado:

Será en Terrassa el sábado 4 de mayo.

Para la orden del día de la próxima asamblea podemos utilizar este pad:

http://titanpad.com/OrdreDelDia15MCVO

2. Presentación de la coordinadora y pueblos asistentes:

Barberà, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Santa. Perpètua de Mogoda y Terrassa

3. Tesorería

 

4. Acciones pasadas:

4.1 2 º Concierto solidario en Sabadell

4.2 Sta. Perpètua de Mogoda

4.3 Can Piella

5. Acciones futuras y propuestas:

 • 5.2 La ordenanza cívica de Cerdanyola

20 de abril

 • 5.3 Acción en Sabadell

24 de abril

 • 5.4 1 º de mayo
 • 5.5 12M-15M Vallès

Con vistas a la celebración del próximo 12-15 de mayo, se han vuelto a reactivar las asambleas transversales en la Ciutadella en Barcelona. Hasta ahora se han celebrado cada dos semanas.

Los principales acuerdos que han surgido de este espacio son:

– 12 de mayo: manifestación a las 18h en plaza Cataluña.

Aún queda por discutir tanto el recorrido como el final de esta manifestación

Para el final de la mani se hablaba de hacer alguna acción (o varias) tal como se hizo el 15oct para acabar con algo potente y evitar el desinfle de irnos a casa y nada más, y así evitar también los problemas que se dan siempre una vez finalizadas las manis.

-13 Y 14 de mayo: acciones descentralizadas, que no se discuten en el espacio de Ciutadella. Quedan a decisión de cada colectivo. Se hará un calendario por franjas horarias donde cada colectivo que quiera hacer una acción pueda apuntar para evitar solapamientos, pero cada colectivo tiene libertad total para organizar su acción por su cuenta.

-15 De mayo aún para trabajar

http://12m15m.acampadadebarcelona.org/

 • 5.6 Campañas estatales

-Plebiscito Vinculante

23-30 de junio

-Renta Garantizada Ciudadana

-En otra asamblea se dijo de abrir un titanpad donde hubiera información sobre los eventos futuros a nivel estatal y donde se recogiera todos los elementos necesarios para poder participar en los diferentes debates, foros, asambleas, etc. que se organizan a nivel estatal:

http://titanpad.com/Agenda15MEstatal

6. Otros y propuestas:

 • 6.1 Propuesta de colectivo Justicia e Igualdad Social

-25 De Abril, el Komando Obrero realizará una acción en las sedes de los sindicatos mayoritarios (CCOO-UGT), para pedir que rechacen las subvenciones y pongan a disposición del pueblo las instalaciones conseguidas con los impuestos de la ciudadanía.

– Sin fecha concretada, desde colectivos de parados hay una buena propuesta de hacer acampadas indefinidas frente a las oficinas de la INEM, en todo el estado Español, para pedir trabajo y una renta básica universal justa.

 • 6.2 Asistencia a los plenos municipales

Hay ayuntamientos que nos dejan entrar en los plenos pero no nos dejan hablar.

PROPUESTA: Ir participando todos los diferentes plenos que se vayan realizando en las villas. En esta acción participarían personas de las diferentes asambleas del Vallés y todo el mundo que si quiera añadir.

Se crea un grupo de trabajo y un titanpad donde cada asamblea debería escribir cuando se realizará a su villa el Pleno del Ayuntamiento y cuáles son los problemas principales que han:

http://titanpad.com/CalendariDePlensVallesOcc

Se propone hacer una asamblea en la plaza del ayuntamiento a la misma hora que se hace el Pleno para intentar ponerlos en evidencia.

Un compañero dice que más importante es estar cuando los políticos entran y salen del Ayuntamiento. Se podrían hacer 2 grupos para esperarlos y no estar en la plaza toda la tarde: escrache

También se propone que vayamos a los plenos no con las manos vacías sino con la problemática específica de cada población.

 • 6.3 Barracas
 • 6.4 Encuesta chapas

En la asamblea de la Coordinadora 15M del Vallés Occidental se decidió, entre otras cosas, realizar unas nuevas chapas para conseguir dinero para la caja de resistencia. La idea era basarnos en el diseño de las tijeras con el lema “NO a los recortes” y actualizarlo con dos nuevos diseños: Uno con una motosierra y el lema “ya NO son recortes” y el otro con un hacha y el lema “ahora ya son hachazos”. Hay también la versión en castellano con los lemas “ya NO son recortes” y “ahora ya son hachazos” y con los diseños exactamente iguales a la versión catalana. Este es el resultado:

http://bit.ly/ZBU8K4

La encuesta ya se ha cerrado con los siguientes resultados:

total votos 21

motosierra 1____ 4 votos (19,05%)

motosierra 2____ 6 votos (28,57%)

motosierra 3____11 votos (52,38%) Esta es la escogida.

 • 6.5 Recordatorio de propuestas anteriores:

PROPUESTA: Grupo de trabajo de seguridad y logística en actos multitudinarios. A trabajar como nos definimos a las manifestaciones. (Este punto no se trató en esta asamblea, pero sí que se trató en la de Rubí)

PROPUESTA: Retomar la acción mensual de la coordinadora: Se propone preguntar al municipios que están creando un espacio tipo comedor social o centro social, si necesitan ayuda o si podemos unir fuerzas en alguna demanda o exigencia. Sabemos que tanto en Sabadell como Bahía hay proyectos de este tipo en creación. (Este punto no se trató en esta asamblea, pero sí que se trató en la de Rubí)

PROPUESTA: Llevar siempre la pancarta de la coordinadora e irá pasando de pueblo en pueblo. Se hará cargo de la pancarta el pueblo encargado de recibir la siguiente asamblea de coordinadora. (La pancarta ya está hecha pero no se ha podido llevar a la asamblea porque la compañera que la tiene estaba de viaje).

7 – Ruegos y preguntas

Se recuerda que la próxima asamblea de la coordinadora se hará en Terrassa el sábado 4 de mayo.

Actes passades:

2-3-13 Rubí   http://bit.ly/131XmZI

2-2-13 La Floresta   http://bit.ly/ZWb4Of

12-1-13 Badia   http://bit.ly/YrH9wB

01-12-12 Santa Perpètua de Mogoda   http://bit.ly/UH5Qqs

29-10-12 Sabadell   http://bit.ly/YmyGOt

15-09-12 Castellar del Vallès   http://bit.ly/Nw8HOC

27-05-12 Montcada i Reixac http://bit.ly/MdNg1M

21-04-12 La Floresta   http://bit.ly/KH48Lv

17-03-12 Viladecavalls (Can Tries)   http://bit.ly/ReTnCi

12-02-12 Barberà del Vallès  http://bit.ly/Ymyz5w

15-01-12 Cerdanyola del Vallès   http://bit.ly/YmyBKv

02-02-13 La Floresta   http://bit.ly/11wY05F

Amunt

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s