[Acta] Assemblea Coordinadora 15m Vallès Occidental a Barberà del Vallès

9 de novembre de 2013

Anar a acta en català

Ir a acta en español

Anar a actes passades

.

[cat]

Assisteixen persones de   Santa Perpètua de Mogoda, Sabadell,  Badia del Vallès,  La Floresta,  Barberà del Vallès,  Rubí ( una persona ).

Es van tractar els següents punts que componien l’ ordre del dia :

I. – Informe de Tresoreria

Un company de Sabadell reparteix un estat de comptes , de les quals diu que cal actualitzar.  Però la resultant és una “caixa ” de 1.100 €  més una quantitat de materials resultants de la ” barraca ” de les festes de Sabadell .

S’informa que els successos amb conseqüències judicials de Santa Perpètua , han suposat una despesa molt important . S’insisteix en la necessitat de captar recursos per a activitats i caixa de resistència . Es demanen idees .

II . – Resolució del conflicte amb l’ajuntament de Santa Perpètua . Enjudiciament i vaga de fam

Els companys de l’assemblea d’aquest municipi fan una exposició detallada del desenvolupament , com es va donar fi a la vaga i compromís municipal i ‘ judicial ‘ de retirar la denúncia i arxivar el cas.

L’exposició es desenvolupa en els següents termes :

II.1 . – Descripció dels esdeveniments . Es pren un habitatge buit propietat de ‘ Incasol ‘, per allotjar a una família amb tres fills que es troba sense llar . Seguidament , és coneguda la intervenció denegada al començament d’un ple municipal , denegada pels equips de govern formats per electes d’ICV i de CiU . Es va produir una intervenció de la policia i maltractaments verbals per part dels regidors que desemboquen en un enjudiciament contra els companys de 15 M.

Els companys van iniciar una vaga de fam a la Plaça de la Vila que va durar 11 dies , a conseqüència de la pressió , la denúncia sembla ser retirada al jutjat de Sabadell

II.2 . – Amb la pressió exercida més de la retirada de la denúncia , el jutge de Sabadell , que de nou té el cas , rebotat després de l’enviament a l’audiència Provincial, afirma que no donarà ordre de desallotjament de la família de Mogoda , de manera que sembla que queda arrecerada establement .

II.3 . – ICV ha exercit pressió sobre els seus càrrecs electes perquè canviïn la seva actitud davant del succés i les seves conseqüències . De manera que sembla que han acceptat col · laborar en la proposta dels vaguistes de fam , de demanar una modificació del ROM que actualment impedeix que els ciutadans puguin intervenir en els plens , perquè això sigui possible en endavant.

III.4 . – Tot i que la promesa de retirar la denúncia i arxivar el cas sembla ferma, es constata que no està gens tancat encara . Els companys de Santa Perpètua sembla esperar que el mètode de resolució es durà a terme mitjançant una mediació en dues direccions : cara a l’ajuntament i mitjançant la medicació judicial . Aquesta mediació ja està informada que les denúncies es retiraran .

III.5 . – Sabadell demana que es realitzi un comunicat informant de com s’ha resolt el tema . Publicitar-ho . I pregunta sobre la respectiva denúncia de l’INCASÒL sobre l’ocupació de l’habitatge. S’insisteix que ” la jutgessa ” ha afirmat que no donarà ordre de desallotjament , segons el seu compromís verbal .

Si a mediació no prosperés , S. Perpètua , diu tenir informació judicial , segons la qual hi hauria un compromís per passar l’enjudiciament de ‘ delicte ‘ a ‘ falta ‘, el que només implicaria en el pitjor dels casos una multa . I diuen , que ” el sergent ‘s’ha compromès a no presentar denúncia i el mateix la policia .

Santa Perpètua fa una mica ” míting” del tema a la plaça , ressaltant el fet que des de l’ajuntament s’ha exercit simplement el poder pel poder ia això ha estat de la mà d’un partit d’esquerra que el governa .

II . 6 . – Badia s’afegeix a la idea de Sabadell d’ emetre un informe al respecte per informar a l’opinió pública del Vallès, com assemblea comarcal de 15 M. i posa en qüestió que el tema estigui completament resolt , mentre el procediment judicial no quedi efectivament arxivat.

III . – Procés de multats Barberà – Badia

El primer recurs va ser denegat per defecte de forma. No haver pagat les taxes ‘ Gallardón ‘ El recurs es presenta de nou , ja que el ‘ decret de taxes judicials ‘ també està recorregut . Les taxes , s’informa , representen uns 200 € per encausat . De moment s’espera resposta , que l’està seguint Vanesa ( advocada ) qui de moment no ha cobrat cap tipus de ‘ honoraris’ . La intenció de la defensa és fer allargar el més possible el tràmit doncs pel que sembla va a favor dels encausats .

IV . – Activitat sobre la caixa de resistència

Badia es qüestiona si té sentit mantenir una despesa enfocat com ‘paga i senyal’ quan el procés no es realitza. Pel que informa Santa Perpètua , no es pot recuperar la despesa . Es rellegeixen les idees proposades en el l’última coordinació per recaptar fons . S’enuncien:

1 – ” Crowfonding ” . Col·laboracions de la ‘ bona gent ‘ a la xarxa . Es planteja la necessitat de gent que sàpiga muntar aquesta plataforma . Grup de treball

2 – Realitzar un calendari amb fotos ” coordinadora ” ( ???)

3 – Vendre xapes .

4 – Liquidar les restes consumibles de la ” barraca ” .  Es reparteix una llista.

5 – Realitzar amb aquests productes i alguns més unes cistelles i preparar un sorteig com ‘ cistelles de Nadal ” . Grup de treball

6 – Es proposa fer àpats els dies de ‘ coordinadora’ . Altres menjars i concerts . Es compta amb la voluntarietat del grup ” EXILI O” . Grup de treball

7 – Participar en el mercat solidari XIS de Sabadell .

Santa Perpètua considera que és preferible concentrar-se en algunes activitats , per no desbordar la capacitat real de treball . Es recorda el sopar de la tarda d’ Ateneu Llibertari de Sabadell . Allà es posarà una caixa per a la participació voluntària , amb la qual cobrir despeses i enfortir la caixa de resistència .

V – Accions passades i futures

De Sabadell s’informa sobre la participació dels ” Iaioflautas ” al ple denunciant la corrupció , causant que el ple fos ajornat . Es ressalta que en aquesta acció es va poder llegir el comunicat i no va succeir com al de Santa Perpètua , on és major la incidència d’electes de l’esquerra .

Com a accions futures s’apunta actuar per l’obertura com a punts de recollida de passatgers de les estacions de Santa Perpètua i Barberà / Baricentro , de la línia de ‘ Rodalies R- 8 ” les quals estan construïdes però no s’usen, facilitant la connexió amb Bellaterra i pobles de manera transversal .

VI – ” Precs ” i preguntes

La Floresta informa que disposa de robes i materials d’ajuda per a Raúl . S’insisteix en que els diners que hagués de necessitar en cas que les multes prosperin no serà problema . Els afectats diuen que tot ‘ pinta’ que la cosa quedarà aquí , que no hi ha preocupació moment .

PROPERA COORDINACIÓ . Lloc : Es proposa LA FLORESTA ( com a alternativa seria Santa Perpètua ) Dia : Segon dissabte de desembre. Dia 14 .

[esp]

Asisten personas de Santa Perpètua de Mogoda, Sabadell,  Badia del Vallès,  La Floresta,  Barberà del Vallès,  Rubí ( una persona ).

Se trataron los siguientes puntos que componían el “orden del día”:

I.- Informe de Tesorería

Un compañero de Sabadell reparte un estado de cuentas, de las cuales dice que hay que actualizarlas. Pero la resultante es una “caja” de 1.100 € más una cantidad de materiales resultantes de la “barraca” de las fiestas de Sabadell.

Se informa que los sucesos con consecuencias judiciales de Santa Perpetua, han supuesto un gasto muy importante Se insiste en la necesidad de captar recursos para actividades y caja de resistencia. Se piden ideas.

II.- Resolución del conflicto con el ayuntamiento de Santa Perpetua. Enjuiciamiento y huelga de hambre

Los compañeros de la asamblea de este municipio hacen una exposición detallada del desarrollo, cómo se dio fin a la huelga y compromiso municipal y ‘judicial’ de retirar la denuncia y archivar el caso.

La exposición se desarrolla en los siguientes términos:

II.1.- Descripción de los acontecimientos. Se toma una vivienda vacía propiedad de ‘Incasòl’, para alojar a una familia con tres hijos que se encuentra sin hogar. Seguidamente, es conocida la intervención denegada al comienzo de un pleno municipal, denegada por los equipos de gobierno formados por electros de ICV y de CiU. Se produjo una intervención de la policía y malos tratos verbales por parte de los ediles que desembocan en un enjuiciamiento contra los compañeros de 15 M.

Los compañeros iniciaron una huelga de hambre en la Plaza de la Vila que duró 11 días, a consecuencia de cuya presión, la denuncia parece ser retirada en el juzgado de Sabadell

II.2.- Con la presión ejercida además de la retirada de la denuncia, el juez de Sabadell, que de nuevo tiene el caso, rebotado tras el envío a la audiencia Provincial, afirma que no dará orden de desalojo de la familia de Mogoda, de modo que parece que queda cobijada establemente.

II.3.- ICV ha ejercido presión sobre sus cargos electos para que cambien su actitud frente al suceso y sus consecuencias. De modo que parece que han aceptado colaborar en la propuesta de los huelguistas de hambre, de solicitar una modificación del ROM que actualmente impide que los ciudadanos puedan intervenir en los plenos, para que esto sea posible en adelante.

III.4.- Aunque la promesa de retirar la denuncia y archivar el caso parece firme, se constata que no está nada cerrado todavía. Los compañeros de Santa Perpetua parece que esperar que el método de resolución se llevará a cabo mediante una mediación en dos direcciones: cara al ayuntamiento y mediante la medicación judicial. Esta mediación ya está informada de que las denuncias se retirarán.

III.5.- Sabadell pide que se realice un comunicado informando de cómo se ha resuelto el tema. Publicitarlo. Y pregunta sobre la respectiva denuncia de INCASOL sobre la ocupación de la vivienda. Se insiste en que “la jueza” ha afirmado que no dará orden de desalojo, según su compromiso verbal.

•Si a mediación no prosperara, S. Perpetua, dice tener información judicial, según la cual habría un compromiso para pasar el enjuiciamiento de ‘delito’ a ‘falta’, lo que solo acarrearía en el peor de los casos una multa. Y dicen, que ‘el sargento’ se ha comprometido a no presentar denuncia y lo mismo la policía.

Santa Perpetua hace un poco “mitin” del tema en la plaza, resaltando el hecho de que desde el ayuntamiento se ha ejercido simplemente el poder por el poder y a esto ha sido de la mano de un partido de izquierda que lo gobierna.

II. 6.- Badía se suma a la idea de Sabadell de emitir un informe al respecto para informar a la opinión pública del Vallés, como asamblea comarcal de 15 M. y pone en cuestión que el tema esté completamente resuelto, mientras el procedimiento judicial no quede efectivamente archivado.

III.- Proceso de multados Barberà-Badía

El primer recurso fue denegado por defecto de forma. No haber pagado las tasas ‘Gallardón’ El recurso se presenta de nuevo, ya que el ‘decreto de tasas judiciales’ también está recurrido. Las tasas, se informa, representan unos 200 € por encasusado. De momento se espera respuesta, que la está siguiendo Vanesa (abogada) quien de momento no ha cobrado ningún tipo de ‘honorarios’. La intención de la defensa es hacer alargar lo más posible el trámite pues al parecer corre a favor de los encausados.

IV.- Actividad sobre la caja de resistencia

Badía se cuestiona si tiene sentido mantener un gasto enfocado como ‘paga y señal’ cuando el proceso no se realiza. Por lo que informa Santa Perpetua, no se puede recuperar el gasto. Se releen las ideas propuestas en el la última coordinación para recaudar fondos. Se enucián:

1 – “Crowfonding”. Colaboraciones de la ‘buena gente’ en la red. Se plantea la necesidad de gente que sepa montar esa plataforma. Grupo  de trabajo

2- Realizar un calendario con fotos “coordinadora” (???)

3- Vender chapas.

4- Liquidar los restos consumibles de la “barraca”.  Se reparte una lista

5- Realizar con estos productos y algunos más unas cestas y preparar un sorteo como ‘cestas de Navidad”. Grupo  de trabajo

6- Se propone realizar comidas los días de ‘coordinadora’. Otras comidas y conciertos. Se cuenta con la voluntariedad del grupo “EXILIO” . Grupo de trabajo

7- Participar en el mercadillo solidario XIS de Sabadell.

Santa Perpetua considera que es preferible concentrarse en algunas actividades, para no desbordar la capacidad real de trabajo. Se recuerda la cena de la tarde de Ateneu Llibertari de Sabadell. Allí se pondrá una caja para la participación voluntaria, con la que cubrir gastos y fortalecer la caja de resistencia.

V- Acciones pasadas y futuras

De Sabadell se informa sobre la participación de los “Iaioflautas” en el pleno denunciando la corrupción, causando que el pleno fuera aplazado. Se resalta que en esta acción se pudo leer el comunicado y no sucedió como en el de Santa Perpetua, donde es mayor la incidencia de electos de la izquierda.

Como acciones futuras se apunta actuar por la apertura como puntos de recogida de pasajeros de las estaciones de Santa Perpetua y Barberá/Baricentro, de la línea de ‘Rodalies R-8” las cuales están construidas pero no se usan, facilitando la conexión con Bellaterra y pueblos de modo trasversal.

VI- “Ruegos” y preguntas

La Floresta informa que dispone de ropas y materiales de ayuda para Raúl. Se insiste en que el dinero que hubiera de necesitarse en caso de que las multas prosperen no será problema. Los afectados dicen que todo ‘pinta’ que la cosa quedará ahí, que no hay preocupación de momento.

PRÓXIMA COORDINACIÓN. Lugar: Se propone LA FLORESTA (como alternativa sería Santa Perpetua) Día: Segundo sábado de diciembre. Día 14.

.

Actes passades:

05-10-13 Badia del Vallès http://bit.ly/1bFNutS

06-07-13 Sta. Perpètua de Mogoda http://bit.ly/1bW50JX

15-06-13 Polinyà http://bit.ly/12RRUfA

04-05-13 Terrassa http://bit.ly/1dLAfHI

06-04-13 Sabadell http://bit.ly/1b13J8C

02-03-13 Rubí http://bit.ly/131XmZI

02-02-13 La Floresta http://bit.ly/ZWb4Of

12-01-13 Badia http://bit.ly/YrH9wB

01-12-12 Santa Perpètua de Mogoda http://bit.ly/UH5Qqs

29-10-12 Sabadell http://bit.ly/YmyGOt

15-09-12 Castellar del Vallès http://bit.ly/Nw8HOC

27-05-12 Montcada i Reixac http://bit.ly/MdNg1M

21-04-12 La Floresta http://bit.ly/KH48Lv

17-03-12 Viladecavalls (Can Tries) http://bit.ly/ReTnCi

12-02-12 Barberà del Vallès http://bit.ly/Ymyz5w

15-01-12 Cerdanyola del Vallès http://bit.ly/YmyBKv

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s